Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 69 Kurenda - informator samorządowy str.8
Kurenda - informator samorządowy str.8
Nr 69

Uchwały podjęte podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2017 r.:
UCHWAŁA NR XXXIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02.05.2017 r.(data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.2.2017    
UCHWAŁA NR XXXIII/253/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .    
UCHWAŁA NR XXXIII/251/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ponice oraz Rdzawka w Gminie Rabka-Zdrój", w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.    
UCHWAŁA NR XXXIII/250/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości    
UCHWAŁA NR XXXIII/249/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty    
UCHWAŁA NR XXXIII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.    
UCHWAŁA NR XXXIII/247/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka - Zdrój.    
UCHWAŁA NR XXXIII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój    
UCHWAŁA NR XXXIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój    
UCHWAŁA NR XXXIII/244/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rabka-Zdrój, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny    
UCHWAŁA NR XXXIII/243/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: ustalenia daty wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Łęgi" w gminie Rabka – Zdrój i miejsca głosowania.    
UCHWAŁA NR XXXIII/242/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: absolutorium dla Burmistrz Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.    
UCHWAŁA NR XXXIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rabka-Zdrój za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka-Zdrój za 2016 rok.    

Burmistrz z absolutorium
Rada Miejska w Rabce-Zdroju udzieliła burmistrz Ewie Przybyło absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.


Nowy asfalt na Alei Tysiąclecia
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju położony został nowy dywanik asfaltowy na Al.Tysiąclecia. Asfalt o szerokości od 3,6 m. do 4,1 m. rozłożono na odcinku około 660 metrów.


Strażacy z remizą, sztandarem i samochodem
W sobotę, 24 czerwca w Chabówce odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania strażakom OSP nowo wybudowanego Domu Strażaka. W uroczystości wzięli udział strażacy oraz zaproszeni goście, wśród nich m.in. burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło, zastępca Robert Wójciak, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Górnicka-Orzeł, radni gminni i powiatowi, sołtys Renata Wdówka, ks. proboszcz Paweł Skowron, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, komendant powiatowy PSP mł. Bryg. Mariusz Łaciak, senator Jan Hamerski, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP poseł Edward Siarka, posłanka Anna Paluch i prezes Zarządu Powiatowego Jan Kuczkowicz.


Koniec roku szkolnego
W gminie Rabka-Zdrój oficjalnie zakończył się w piątek rok szkolny 2016/2017 i rozpoczęły się wakacje. Burmistrz Ewa Przybyło wzięła udział w ceremonii zakończenia nauki w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach, gdzie spotkała się z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i uczniami.


Inspekcje terenowe związane z oszacowaniem mozliwości montażu ogniw fotowoltaicznych
Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że od dnia 26.06.2017 r. będą przeprowadzane inspekcje terenowe związane z oszacowaniem możliwości budowy instalacji na obiektach prywatnych, to jest:
•    ogniw fotowoltaicznych
•    kolektorów słonecznych
•    pomp ciepła
Inspekcje terenowe zostaną przeprowadzone w przez firmę Dotacje Optymalne DO.EKO Sp z o.o.

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew
17 czerwca zmieniają się obowiązujące przepisy dotyczące usuwania drzew. Nie zmieniają się przepisy dotyczące usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji itp. Natomiast od tego dnia usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej będzie możliwe po dokonaniu zgłoszenia. Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo  rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Druk zgłoszenia dostępny jest na dzienniku podawczym. Po złożeniu kompletnego zgłoszenia, zgłaszający zostanie powiadomiony o terminie oględzin, które odbędą się w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
W trakcie oględzin pracownik urzędu ustali gatunek drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm, a ustalenia te zostaną zapisane w protokole. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin urząd nie wniesie, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu wobec usunięcia drzewa, zgłaszający może dokonać wycięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Należy pamiętać, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpi się o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, urząd uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Budowa nowego mostu
Rozpoczęły się prace przy budowie nowego mostu na drodze powiatowej prowadzącej do Ponic. Inwestycja realizowana przez Powiat Nowotarski przy wsparciu ze strony samorządu Rabki-Zdroju, zakłada rozbiórkę pobocza i starego mostu, rozbudowę drogi powiatowej nr 1667K Rabka - Zdrój Ponice, rozbudowę drogi gminnej ul. Nowy Świat, budowę nowego mostu, budowę odwodnienia drogi i przebudowę sieci TT. Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk z Ochotnicy Dolnej.
Koszt prac to 2 995 970,66 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót to 30 listopada 2017 r.