Start Rocznik 2016 (nr 51-62) NR 58 Kurenda. Informator samorządowy. str.5
Kurenda. Informator samorządowy. str.5 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 sierpnia 2016 17:21

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Od 28.07.2016 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach miasta Rabka-Zdrój. Zadanie „Wykonanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z analizą koniecznych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zostanie wykonane w ramach podpisanej umowy nr IXA/376/SR w dniu 18 maja 2016 r., pomiędzy województwem małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a firmą ATMOTERM S.A.  
W związku z powyższym od 28.07.2016 r., mieszkańcy wybranych obszarów miasta mogą spodziewać wizyty ankieterów, którzy będą przeprowadzać spis systemów grzewczych istniejących w budynkach. Akcja inwentaryzacji jest prowadzona przez firmę ATMOTERM S.A.
Ankieterzy będą zbierać informacje na temat liczby systemów grzewczych, rodzaju i ilości stosowanego paliwa oraz o wieku posiadanych urządzeń. Ankietyzacja prowadzona będzie planowo do 31.08.2016 r. Ankieterzy zostali zobowiązani do zapewnienia poufności przekazywanych informacji i wykorzystania ich tylko na potrzeby realizowanego zadania.  Prosimy o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji.
Głównym celem prowadzonej ankietyzacji jest zidentyfikowanie źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, czyli pieców, kominków lub pieców kaflowych opalanych paliwem stałym (np. węglem lub drewnem). Skutkiem ubocznym spalania tego typu paliw jest uwalnianie do atmosfery szkodliwych dla zdrowia pyłów i gazów. Znaczące ich ilości powstają jeśli paliwo jest słabej jakości, a system grzewczy nie jest pierwszej młodości.
Niska emisja uznawana jest za jedną z przyczyn zwiększonej zachorowalności na choroby układu oddechowego i układu krążenia wśród ludzi narażonych na jej częste oddziaływanie. Najbardziej wrażliwą grupę stanowią dzieci i osoby starsze.  
Planowana inwentaryzacja, prowadzona, w ramach tego projektu pozwoli poznać rzeczywistą, a nie tylko szacunkową skalę stosowania paliw stałych na wyznaczonym obszarze miasta.


Umowy podpisane
Po pięciu latach starań udało się dojść do porozumienia z piątką dzierżawców gminnych nieruchomości, którzy do tej pory odmawiali zawarcia umów i korzystali z terenu Gminy bezumownie. W latach 2008-2009 wszystkim dzierżawcom kończyły się długoletnie  umowy korzystania z  miejskich terenów, na których dzierżawcy wybudowali budynki. Ówczesna Rada Miejska podjęła stosowne uchwały, na podstawie których Burmistrz mogła zawrzeć umowy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres kolejnych 20 lat bez konieczności przeprowadzania przetargów. Wspólnie z dzierżawcami opracowany został obowiązujący do dziś wzór umowy dzierżawy. Zdecydowana większość podpisała przyjęte w drodze wzajemnych negocjacji  umowy. Umów tych nie podpisało sześciu dzierżawców. Po pięciu latach bezskutecznych negocjacji Gmina złożyła pozew do sądu o wydanie nieruchomości. Pierwsze posiedzenie sądu zostało wyznaczone na lipiec br. Przed rozpoczęciem procesu doszło do zawarcia porozumienia,  w wyniku którego  najemcy podpisali obowiązujące w samorządzie umowy, te same, które Gmina przygotowała już 5 lat temu. Jeden dzierżawca w dalszym ciągu odmawia zawarcia przedłożonej umowy i korzysta z nieruchomości bezumownie, a sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd powszechny.


Poniatowskiego, Norwida, Gilówka – kolejne ulice do remontu

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetargi i wybrał wykonawców przebudowy trzech dróg miejskich: ulic Poniatowskiego, Norwida i Gilówka. Największa inwestycja spośród nich, i najdroższa, to przebudowa ulicy Poniatowskiego na odcinku od „Dewajtisu” do szkoły. To ciąg dalszy rozpoczętej już przebudowy ulicy prowadzącej m.in. do wyciągu narciarskiego na Maciejowej. Zakres robót obejmuje: przebudowę ulicy na odc. o długości 0,963 km, budowę chodników, zatoki autobusowej, budowę i przebudowę odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Koszt robót to 2 033 169 zł, a termin zakończenia prac wyznaczono na koniec września tego roku.
Druga ulica, która przejdzie remont, to ulica Norwida. Przebudowie zostanie poddany odcinek ponad 500 m. Zakres robót dotyczy odbudowy jezdni i budowy odwodnienia jezdni. Datę rozpoczęcia przebudowy wyznaczono na 1 sierpnia, a termin zakończenia to koniec września.
Trzecią inwestycją jest odbudowa drogi gminnej boczna Gilówka do zakopianki w km 0+000-1+400. Tu roboty będą trwać do końca sierpnia, a zakres robót dotyczy: wycinki drzew i zakrzewień rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, odbudowa drogi gminnej boczna Gilówka na odc. o długości 1,383 km, budowy i przebudowy odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej.
Wykonawcą inwestycji, w każdym postępowaniu, została firma Kośmider, która każdorazowo złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród firm, które wystartowały w przetargu.

Przebudowa ul. Polnej

Droga remontowana będzie na odcinku ok. 400 metrów. W zakres inwestycji wchodzi w głównej mierze wymiana jezdni na nową nawierzchnię asfaltową, budowa chodnika i zatoki postojowej. Termin zakończenia robót wyznaczono na koniec sierpnia tego roku. Urząd Miejski rozstrzygnął już przetarg na remont drogi i wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród czterech, jakie wpłynęły na przetarg. Na wykonawcę robót wybrano firmę Kośmider. Remont kosztował będzie 265 150,72 zł, a gwarancja sięgnie 36 miesięcy.

Gilówka boczna gotowa
Zakończyła się, prowadzona na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, odbudowa ulicy boczna Gilówka. Wyremontowany został odcinek o długości 1,4 kilometra. W ramach zadania wykonane zostało odwodnienie drogi, położona została podbudowa, a na całym odcinku położono nowy asfalt. Dzięki nowej drodze, mieszkańcy tego rejonu Rabki-Zdroju będą mogli korzystać z wygodnego skrótu aż do zakopianki. Wykonawcą inwestycji była firma KOŚMIDER, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę.