Start Rocznik 2017 (nr 63-74) Nr 74 Kurenda - informator samorządowy str.6
Kurenda - informator samorządowy str.6
Nr 74


Uchwały podjęte podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017 r. :

 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/301/17  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/299/17  w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii ?Zdrowa Energia Uzdrowiska?.
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/298/17  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/297/17  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro-wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/296/17  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-nalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/295/17  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/294/17  w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/293/17  w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/292/17  w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/291/17  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. ?Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty? z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych oraz zawarcie umowy partnerskiej.
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/290/17  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018.
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/289/17  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą-cymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 • -UCHWAŁA NR XXXVIII/288/17  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego


Rabka w gronie rozwojowych gmin
Politechnika Warszawska przeprowadziła ranking JST Zrównoważonego Rozwoju obejmujący 2478 samorządów w Polsce. Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS.


Wysokie miejsce w rankingu
Także Dziennik "Rzeczpospolita" opublikował Ranking Samorządów 2017, który jest corocznym kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich samorządach.


Ulica Leśna wyremontowana
Zakończyła się przebudowa ulicy Leśnej w Rabce-Zdroju. Wykonawcą robót była firma FHU KOŚMIDER, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu.


Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?
Rabczański Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu  kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?.
Jeśli jesteś:
- Kobietą w ciąży z powikłaniami, która  z dużym prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi problemami zdrowotnymi
- Kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu  
- Matką wychowującą dziecko niepełnosprawne lub członkiem jej rodziny
masz prawo do:
- pomocy i wsparcia asystenta rodziny
- łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
- pełnej informacji dotyczącej świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych
- pomocy prawnej i psychologicznej
- wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia 4000 zł
- oraz innych usług w zakresie kompleksowego wsparcia
Po pomoc można się zgłosić:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Rabka ? Zdrój, ul. Parkowa 2
pon-pt: 8:00 ? 16:00
Tel. (18) 26-79-868
Dział Świadczeń Rodzinnych
Urząd Miejski Rabka ? Zdrój
w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych, w tym jednorazowego świadczenia 4000 zł
pon: 8:00 - 17:00
wt-czw: 8:00 ? 16:00
pt: 8:00 - 15:00
Tel. (18) 26-80-477


Zakończył się pierwszy etap budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju.
Etap ten obejmował budowę sali sportowej w stanie surowym zamkniętym. W dolnej części budynku powstał parking podziemny, wyżej sala i pomieszczenia dydaktyczne.


Wniosek o dotację na Nowy Świat zakwalifikowany
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przedstawił listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


Te firmy odśnieżą drogi
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na kompleksowe zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2017-2018.
Dla części I: ?Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, na terenie miasta Rabka-Zdrój? ? FHU KOŚMIDER Stanisław Kośmider, ul. Słoneczna 24b, Rabka-Zdrój
Dla części II: ?Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy SŁONE? ? Firma Usługowa Stanisław Wójciak, ul. Poniatowskiego 118a, Rabka-Zdrój
Dla części III: ?Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte? ? FHU JURTEX Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29b, Rabka-Zdrój
Dla części IV: ?Zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Ponice? - FHU JURTEX Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29b, Rabka-Zdrój
Dla części V: ?Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie SOŁECTWA RDZAWKA? ? RAPACZ Piotr Rapacz Wykopy i Usługi Budowlane, Rdzawka 80   
Dla części VI: ?Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych oraz chodników na terenie Sołectwa CHABÓWKA? - FHU JURTEX Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29b, Rabka-Zdrój
Dla części VII: ?Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie miasta Rabka-Zdrój ? ul. Bystra, ul. Gilówka, Kapicówka, Garncarska? ? FHU JURTEX Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29b, Rabka-Zdrój


Dofinansowanie zadań wpisanych do planu rozwoju uzdrowiska
W czerwcu 2018r. planowany jest II nabór wniosków na realizacje zadań wpisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska. Gmina Rabka-Zdrój posiada Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023, który został opracowany i przyjęty uchwałą  w 2016r.


Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi przyjęty
Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła podczas środowej sesji Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.Przyjazny E-Urząd
Rada Miejska w Rabce-Zdroju wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. ?Przyjazny e-urząd ? podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzenia nieruchomościami w 8 gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty? wraz z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych oraz zawarcie umowy partnerskiej.


Porozumienie Klaster Energii ?Zdrowa Energia Uzdrowiska?
Celem porozumienia jest zwiększenie szansy akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu w ramach współpracy partnerskiej Gminy Rabka-Zdrój oraz 34 innych gmin, w celu wspólnej realizacji projektu, pn.: ?EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI?, składanego aby pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-skiego (RPO WM). Po ewentualnym przyznaniu środków, efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie montaż ogniw fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła u mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój, którzy wzięli udział w akcji organizowanej przez Urząd, chcących pozyskać dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii.
Klaster stwarza jednak większe możliwości. Między innymi jego misją jest poprawa stanu środowiska na obszarze Gminy Rabka-Zdrój, w tym jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji w wykorzystaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Klaster może mieć wpływ na:
1.    Wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucję lub obrót energii z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
2.    Przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk.
3.    Inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania najnowszej myśli technicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i lokalnym, w szcze-gólności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogli korzystać Partnerzy Klastra, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.
4.    Realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w tym również w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
5.    Prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie energią.
6.    Wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii jako narzędzia bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania,
Do Klastra mogą przystąpić m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego.


Przypominamy:
Od 1 lipca 2017 w Małopolsce obowiązuje Uchwała Antysmogowa.  Od  1 lipca 2017 roku  nie  wolno  spalać mułów i flotów  węglowych ( paliw, gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego ? ziarno 0-3 mm - jest więcej niż 15 % ) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% ( drewno przed spalaniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
WAŻNE!
Jakość stosowanych paliw powinna być potwierdzona dokumentem np. fakturą zakupu paliwa (węgla  lub drewna). Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Dotyczy to osiedli domów jednorodzinnych, ale także budynków ogrzewanych piecami kaflowymi. Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń  w dymie z kominów możemy znaleźć pierwiastki całej  tablicy Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór ? to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Spalanie śmieci nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i szkodliwych problemów zdrowotnych.
Na  terenie  Gminy Rabka-Zdrój w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrolę można przeprowadzić całodobowo, a w nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do 22.00.
Z kontroli nieruchomości każdorazowo sporządza się protokół.
Należy pamiętać, że kolor czy zapach dymu wydobywającego się z komina nieruchomości nie jest jednoznacznym wskaźnikiem, że w instalacji grzewczej budynku spalane są odpady. Jednak straż miejska prosi mieszkańców o zgłaszanie, jeśli ktoś zauważy ?dziwny? dym wydobywający się z komina. Zgłoszenia  będą dla Straży Miejskiej ważnym sygnałem, że należy przeprowadzić kontrolę instalacji grzewczych. Zgłoszenia  są  przyjmowane: całą  dobę  można  pozostawić  informację  na  automatycznej  sekretarce, każde zgłoszenie  zostanie  sprawdzone  tel. 18 26 79 263  poczta elektroniczna ? Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   w godzinach pracy Straży Miejskiej  8:00 - 22:00  od  1 listopada 2017 r. w okresie  zimowym. /z wyjątkiem  dni wolnych od pracy/
Jakiej kary może się spodziewać ktoś, kto pali w piecu śmieciami? Na miejscu można ukarać taką osobę mandatem do 500 złotych. Ale jeśli ktoś odmawia przyjęcia mandatu, wtedy sprawa  trafi  do  Sądu, albo funkcjonariusz Straży Miejskiej  będzie  pobierał próbki, które trafią do laboratorium. Jeśli wyniki pozwolą stwierdzić, że były palone odpady, wtedy trzeba się liczyć z karą grzywny w sądzie, która sięga nawet 5 tysięcy złotych.
Niektórzy uważają, że strażnicy nie mają prawa wchodzić do prywatnego domu bez nakazu. Panuje u nas przekonanie, że dom jest taką naszą prywatną przestrzenią, gdzie bez nakazu prokuratorskiego nikt nie może wejść. Ale mamy też przepisy ustawy Prawa ochrony środowiska, gdzie artykuły 379 i 380 mówią szczegółowo, że organ kontrolny może wejść na nieruchomość i dokonać takiej kontroli. Jeśli mieszkaniec nam to uniemożliwia, popełnia przestępstwo z artykułu 225 Kodeksu karnego. Ludzie może nie zdają sobie z tego sprawy, ale tak regulują  to obowiązujące  przepisy prawne.
.