Start Nr 99 Kurenda - Informator samorządowy str.6
Kurenda - Informator samorządowy str.6

 

 • Uchwały podjęte podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 30 grudnia 2019r.:

- Uchwała Budżetowa Nr XVII/138/19

- Uchwała Nr XVII/136/19 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rabki ? Zdroju.

- Uchwała Nr XVII/135/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

- Uchwała Nr XVII/133/19 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

- Uchwała Nr XVII/132/19 w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

- Uchwała Nr XVII/131/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.

- Uchwała Nr XVII/130/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego budowy zatok autobusowych i kładki dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 w miejscowości Chabówka w granicach pasa drogowego na odcinku w km ok.: od 2+150 do 2+450

- Uchwała Nr XVII/129/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Rabka-Zdrój w granicach pasa drogowego na odcinku km ok.:od 72+490 ? 72+722.

- Uchwała Nr XVII/128/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- Uchwała Nr XVII/127/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2019/2020.

- Uchwała Nr XVII/126/19 w sprawie nadania nazwy ?Bulwary im. Antoniego Rapacza? bulwarom biegnącym wzdłuż rzeki Poniczanka w Rabce- Zdroju

- Uchwała Nr XVII/125/19 w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

- Uchwała Nr XVII/124/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego ?Beskidzkie Wyspy?

- Uchwała Nr XVII/123/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój?

- Uchwała Nr XVII/122/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.

 • Wrócą przystanki w Chabówce
  Rada Powiatu Nowotarskiego poparła działania burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra w sprawie przywrócenia przystanku autobusowego przy S7 w Chabówce i na ostatniej sesji podjęła rezolucję w tej sprawie skierowaną do władz województwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Sejmiku Województwa Małopolskiego i parlamentarzystów.
 • Obradowała Młodzieżowa Rada Miejska
  13 grudnia odbyła się czwarta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Radni podsumowali pierwsze miesiące swojej działalności, czyli okres od kwietnia do grudnia.
 • Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ?Knieja?
 • Burmistrz Rabki-Zdroju działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) informuje, że Koło Łowieckie ?Knieja? przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 186 w dniach od 12.01.2020 r. do 16.02.2020 r.:
  12.01.2020 od 8:00 do 15:00 Raba Niżna: Luboń Wielki
  26.01.2020 od 8:00 do 15:00 Raba Niżna: Szczebel - Mała Góra
  9.02.2020 od 8:00 do 14:30 Raba Niżna: Glisne - Mszana Dolna
  16.02.2020 od 8:00 do 14:30 Raba Niżna: Glisne - Mszana Dolna
  ... w obwodzie łowieckim nr 207 w dniach od 05.01.2020 r. do 23.02.2020 r.
  05.01.2020 od 8:00 do 15:00 Skawa
  06.01.2020 od 8:00 do 14:30 Skawa: Luboń Wielki
  19.01.2020 od 8:00 do 15:00 Skawa: Luboń Wielki
  02.02.2020 od 8:00 do 15:00 Skawa: Luboń - Skomielna
  23.02.2020 od 8:00 do 15:00 Skawa: Luboń Wielki
 • Bezpłatne porady prawne, poradnictwo obywatelskie i mediacje na terenie powiatu nowotarskiego
  Od 1 stycznia 2019 każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej/ obywatelskiej/ czy też mediacji może skorzystać z takiej pomocy bezpłatnie w kilku punktach na terenie powiatu.
 • Będzie dwupoziomowe skrzyżowanie
  W związku z modernizacją linii kolejowej nr 104 samorząd miejski wyraził obawę, że wzrost ruchu pociągów może doprowadzić do całkowitego paraliżu miasta. Dlatego burmistrz Leszek Świder podjął szeroko zakrojone konsultacje i rozmowy w tej sprawie, które ostatecznie zakończyły się pomyślnie dla naszego miasta.
 • Konkurs na wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Burmistrz Rabki-Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w formie dotacji w wysokości: 110 000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na rok 2020.
 • Dotacje w LGD dla przedsiębiorców
  Jeśli chcesz założyć działalność w dziedzinie turystyki teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację - 80 000zł. Od 06.01 r do 24.06r. trwają nabory na podjęcie działalności gospodarczej.
  Więcej informacji i linki do ogłoszeń o naborach: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2019/12/16/nabory-w-lgd-informacje-2/
 • Świadczenia rodzinne od nowego roku będą realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż od dnia 01 stycznia 2020 r. zadania z zakresu ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz postępo-wania wobec dłużników alimentacyjnych, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, będą realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej. Obsługa petentów odbywać się będzie w budynku OPS ul. Parkowa 2, tj. na parterze nowej części budynku Urzędu Miejskiego (naprzeciw Straży Miejskiej).
 • Komunikat o zmianie miejsca świadczenia opieki całodobowej
  Przychodnia E. Macioł Spółka Jawna przy ul. Poniatowskiego 6 informuje o zmianie miejsca świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od dnia 2 stycznia 2020 r. opieka całodobowa będzie przeniesiona z budynku Szpitala do budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Poniatowskiego 6.
 • Przeciw uzależnieniom
  Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok.
 • Antoni Rapacz patronem bulwarów
  Były burmistrz Rabki-Zdroju Antoni Rapacz został patronem bulwarów nad Poniczanką. Zmarły w 2012 roku burmistrz uzdrowiska, był inicjatorem pomysłu zagospodarowania bulwarów - to za jego czasów powstała pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu.
 • Dyżur pracownika PGNiG
  Informujemy, że dyżur pracownika PGNiG O.D. sp. z o.o., będą odbywać się w 2020 r. w pokoju nr 05 (Sala Obrad), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w najbliższych miesiącach:
  13 stycznia, 10 lutego, 9 marca.
  Przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz pomoże:
  - Złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  - Złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
  - Uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku.
  - Otrzymać wsparcie procesu dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.