Start Rocznik 2020 (nr 99-110) Nr 110 Kurenda - Informator samorządowy str.9
Kurenda - Informator samorządowy str.9

 

 • Uchwała Nr XXVII/232/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 05 listopada 2020r. w sprawie: podjęcia rezolucji dotyczącej obwieszczenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdroju

Uchwały podjęte podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28.10. 2020r.:

 • Uchwała Nr XXVI/231/20 w sprawie usytuowania posągu na granitowym cokole
 • Uchwała Nr XXVI/230/20 w sprawie nadania nazwy ?Skwer prof. Jana Rudnika? skwerowi zlokalizowanemu na działce ewid. nr 4189/16, w Rabce ? Zdroju przy ul. Nowy Świat
 • Uchwała Nr XXVI/228/20 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXVI/227/20 w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności dla Gminy Rabka-Zdrój
 • Uchwała Nr XXVI/226/20 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą ?Zakłady Wodociągów i Kanalizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka ? Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości oraz wkładu pieniężnego.
 • Uchwała Nr XXVI/225/20 w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • Uchwała Nr XXVI/224/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Wysokie miejsce Rabki w rankingu Rzeczpospolitej

 • Dziennik "Rzeczpospolita" opublikował Ranking Samorządów 2020. Ranking Samorządów jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Więcej informacji https://rankingsamorzadow.rp.pl/

Konsultacje dot. wstępnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego Rabki-Zdroju

 • Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wstępnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Rabka-Zdrój (z wyłączeniem strefy ?A? ochrony uzdrowiskowej).
  Opracowanie zostało podzielone na 4 części: Rabka-Zdrój Centrum, Rabka-Zdrój Południe, Rabka-Zdrój Słone, Rabka-Zdrój Zaryte. Rysunki wstępnych projektów planów udostępnione będą na gminnym portalu mapowym:
  https://www.sip.gison.pl/rabkazdroj_konsultacje oraz w gablotach na terenie Amfiteatru w Rabce-Zdroju przy ul. Chopina. Ewentualne sugestie i wnioski dotyczące ustaleń wstępnych projektów planów można składać do dnia 24 grudnia 2020 r. na gminnym portalu mapowym:
  https://www.sip.gison.pl/rabkazdroj_konsultacje lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2.
  Dodatkowych informacji udziela Wydział Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków pod numerem: (18) 26 80 475.

Rezolucja w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju, na sesji 5 listopada podjęła rezolucję dotyczącą obwieszczenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdroju. Rada wyraziła w niej dezaprobatę dla działań konserwatora i zaapelowała o rozważenie argumentów przemawiających za odstąpieniem od wpisu tego terenu do rejestru zabytków.

Nieodpłatna pomoc prawna tylko zdalnie

 • W związku z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów dot. pracy zdalnej w administracji oraz zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości punkty nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 4 listopada 2020 roku będą zamknięte do odwołania. Pomoc prawna będzie udzielana w trybie zdalnym po wcześniejszej rejestracji przez Starostwo. Zapisy na porady pod nr telefonu 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30) lub za pośrednictwem strony internetowej: www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Droga na Litwinówkę po przebudowie

 • Zakończył się remont drogi na osiedle Litwinówka w Rdzawce. Inwestycja polegała na wykonaniu nowej podbudowy drogi, nawierzchni, poboczy i odwodnienia. Inwestycję na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju zrealizowała firma F.H.U. ?Jurtex?.

Remont drogi w Ponicach

 • Rozpoczęły się prace przy odbudowie drogi osiedlowej Krupówka w Ponicach. Obecnie wymieniane są korytka odprowadzające wodę i przepusty, a w zakresie robót jest też wymiana nawierzchni asfaltowej. Prace te na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wykonuje firma Kośmider z Rabki-Zdroju, a ich koszt sięgnie 110 tys. zł. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

Remont tężni

 • Rozpoczął się remont Tężni Solankowej w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Na zlecenie urzędu wykonuje go firma remontowo-budowlana Ryszard Smoleń ze Spytkowic.

Wsparcie finansowe dla rabczańskich szkół w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA

 • Ponad 8 mln zł w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostanie przekazane na publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w Małopolsce. Gmina Rabka-Zdrój, w ramach tego pakietu otrzymała wsparcie finansowe na kwotę 75.000 zł.

Nowa atrakcja w Rabce-Zdroju

 • Kończy się kolejna ważna inwestycja uzdrowiskowa w naszym mieście, tym razem realizowana przez Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju. Właśnie odbywają się ostatnie odbiory w zrewitalizowanym parku położonym wokół tego znanego rabczańskiego sanatorium.

F.H.U. KOŚMIDER nowym wykonawcą wodnego placu zabaw

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął przetarg na dokończenie budowy wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu nieograniczonym złożyła firma F.H.U. KOŚMIDER Stanisław Kośmider z Rabki-Zdroju, która za kwotę 2 641 171,80 zł, zobowiązała się w terminie do 30.10.2021 r. wykonać zlecone prace.

Dbamy o czyste powietrze

 • Urząd Miejski w Rabce-Zdroju przedstawił raport na temat działań podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz poprawy jakości powietrza. Należy do nich zaliczyć takie inicjatywy i działania jak: rozbudowa sieci gazowej (przyrost o 12,8 km nowej sieci gazowej), dotacje dla mieszkańców w zmianie systemu ogrzewania (łączne środki wypłacone na ten cel przez gminę w latach 2019-20, to: 4,25 mln zł), kilka tysięcy porad udzielonych przez Ekodoradcę, obsługa mieszkańców w rządowym programie Czyste Powietrze, monitoring powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, czujniki obywatelskie Airly i PSG.

Informacja nt. podwyżki za odbiór odpadów komunalnych

 • Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że w dniu 25.11.2020 r. została podniesiona stawka za odbiór odpadów z budynków jednorodzinnych do wysokości 33,00 zł od osoby. Zwiększenie stawki podyktowane jest dużą ilością odpadów biodegradowalnych odebranych z tychże nieruchomości i dotyczy osób nie kompostujących bioodpady. Dla pozostałych nieruchomości jednorodzinnych, które zadeklarowały kompostowanie, stawka pozostaje niezmieniona i wynosi 23,00 zł od osoby. Bez zmian pozostaje również stawka dla budynków wielorodzinnych i wynosi 27,00 zł od osoby.

Podwyżki podatku od nieruchomości

 • Podczas sesji 25 listopada Radni uchwalili dla mieszkańców i przedsiębiorców stawki podatku od nieruchomości.

Program przeciw przemocy

 • Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rabka-Zdrój na lata 2021 - 2025. W ten sposób samorząd wypełnia obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania prze

Program Priorytetowy ?Czyste Powietrze?

 • Część 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obejmuje dofinansowanie do działań termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W ramach uruchomionego naboru wniosków można uzyskać nawet do 100% kosztów kwalifikowanych na przeprowadzenie audytu energetycznego, do 75 % faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem czy w zakup i montażu kotłowni gazowej, do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe rodzaje działań.

Prace geodezyjne na terenie Rabki związane z budową nowej linii kolejowej

 • W nawiązaniu do realizowanych prac geodezyjnych na terenie miasta Rabka Zdrój związanych z realizacją zadania pn. ?Budowa nowej linii kolejowej Podłęże ? Szczyrzyc ? Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr Chabówka ? Nowy Sącz? Zespół Projektu IRR 3/7 sprawujący nadzór nad zadaniem z ramienia PKP PLK S.A. informuje:
  1) Prowadzone pomiary nieruchomości prowadzone są na potrzeby celów projektowych.
  2) Pomiary geodezyjne prowadzone są na całym obszarze niezbędnym przepisami do opracowania dokumentacji projektowej. Wskazuje się, że zakres szerokości pasa pomiaru jest szerszy od faktycznej planowanej linii rozgraniczenia obszaru przewidzianego do wykupu.
  3) Na terenie Rabki Zdrój nie przewiduje się wywłaszczenia prywatnych budynków mieszkalnych.

Konkurs "Ochrona zabytków Małopolski"

 • Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. ?Ochrona zabytków Małopolski? na 2021 rok. O dotację mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które położone są na obszarze województwa małopolskiego. Łączna pula środków w konkursie wynosi ponad 3,2 mln.
  Nabór wniosków trwa do 15 grudnia br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).
  W tym roku uruchomiony został nowy generator obsługi wniosków, który dostępny jest na stronie internetowej
  https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/.
  Szczegółowe informacje związane z konkursem dostępne są w biuletynie informacji publicznej
  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1847910,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2021.html.

"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

 • Projekt pn: "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
  30 listopada podpisano umowy z wykonawcami tj. Sanito Sp z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o. na łączną kwotę: 90 320 755 PLN.
  Wartość wkładu własnego mieszkańca nie przekroczy 50% kwoty brutto danej instalacji.